KHÓA HỌC 8

Mở rộng thông qua Quảng cáo Trả tiền

0

Video

2

Bài học

Người mới

Cấp độ Kỹ năng

4 phút

Ở một số thời điểm trong quá trình tiếp thị, nội dung không phải trả tiền của bạn chỉ có thể tiếp cận được với một số người.

Quảng cáo trả tiền giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận đến những khách hàng tiềm năng mới mà nội dung không phải trả tiền không làm được.

Quảng bá tiếp thị liên kết của bạn sẽ chỉ tiếp cận với một lượng nhỏ những người đang trực tuyến và một phần nhỏ hơn nữa trong số đó sẽ chuyển đổi thành doanh số bán hàng cùng hoa hồng tiếp thị liên kết của bạn.

Việc trả tiền cho quảng cáo giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn ngay lập tức.

Hãy lấy ví dụ là bạn đang quảng bá trực tuyến cho sản phẩm 100 USD cùng với quảng cáo có và không có trả tiền:

Không có quảng cáo trả tiền

Có quảng cáo trả tiền

Tiếp cận 1.000 người

Tiếp cận 100.000 người

300 lượt nhấp vào (Tỷ lệ nhấp vào là 30%)

30.000 lượt nhấp vào (Tỷ lệ nhấp vào là 30%)

10 Lượt mua (tỷ lệ chuyển đổi là 1%)

300 Lượt mua (tỷ lệ chuyển đổi là 1%)

Thu nhập của bạn (15% hoa hồng): 150 USD

YThu nhập của bạn (15% hoa hồng): 4.500 USD

Đó là một trò chơi số học đơn giản. Hãy nhấp vào bài đăng trên blog của chúng tôi để được giải thích chi tiết hơn.

Dưới đây là ví dụ để giới hạn mức chi cho quảng cáo qua mỗi lần bán khi bạn là người mới:

Mức Chi trả Hoa hồng từ Involve Asia

7% Doanh Số

Giá Sản phẩm

$ 100

Thu nhập của Bạn khi Giới thiệu 1 Giao dịch Bán (7%)

$ 7

Phí Cho Mỗi Chuyển đổi Quảng cáo Mục tiêu của Bạn
(< 50% thu nhập tiếp thị liên kết)

$ 3,5 trở lại

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng trên blog của chúng tôi tại đây.


 

Bạn có thể mua quảng cáo từ Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram và Quảng cáo Propeller (Một trong các Đối tác của Involve)

Các Khóa học thuật khác

Tạo ra nội dung có tỉ lệ chuyển đổi cao như những chuyên gia!

Chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tập trung vào nỗ lực tiếp thị mang lại hiệu quả cho bạn